Regulamin Programu Premia CASH

REGULAMIN PROGRAMU „PREMIA CASH”

1. DEFINICJE

1.1. „Program” – Program premiowy „Premia CASH”.

1.2. „Regulamin” – Niniejszy regulamin Programu.

1.3. „Organizator” - Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946.

1.4. „Uczestnik” - Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełniła wszystkie wymagania uczestnictwa w Programie.

1.5. „Strona internetowa” - Adres strony internetowej Programu: www.premiacash.pl

1.6. „System” - system informatyczny obsługiwany przez Organizatora, w którym ewidencjonowane są dane klientów, numery klientów oraz ich Status.

1.7. „Status” - Oznaczenie profilu działalności klienta zaewidencjonowane w Systemie. Informację o nadanym Statusie można uzyskać w Filii lub u przedstawiciela handlowego Organizatora.

1.8. „Produkty” towary lub usługi oferowane klientom przez Organizatora w Filiach, które posiadają własny indeks w systemie SAFO, z wyłączeniem produktów z kategorii „koło”. Informację czy zakup danego towaru lub usługi powoduje przyznanie Punktów (jak zdefiniowano poniżej), a także czy mogą być one opłacone w drodze wykorzystania Punktów Aktywnych (jak zdefiniowano poniżej) można uzyskać w Filii lub u przedstawiciela handlowego Organizatora.

1.9. „Punkty” - Punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikowi w związku z nabyciem przez niego Produktu objętego Programem w zależności od Statusu Uczestnika, rynku zbytu, producenta (dostawcy) oraz ceny danego Produktu. Punkty dzielą się na Punkty Naliczone i Punkty Aktywne.

1.10. „Punkty Naliczone” - Punkty przyznawane przez Organizatora za zakup Produktów.

1.11. „Punkty Aktywne” - Punkty za zakup Produktów, za które uiszczono cenę.

1.12. „Filia” - Punkt sprzedaży, należący do sieci sprzedażowej Organizatora, oferujący klientom Organizatora Produkty. Lista Filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl

1.13. „MultiKarta” - karta opatrzona indywidualnym numerem i kodem QR, utrwalona na nośniku materialnym lub utrwalona w formie elektronicznej za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej przez Organizatora, wydawana przez Organizatora klientom Organizatora, przyporządkowana do indywidualnego numeru klienta nadanego klientowi w Systemie; regulamin korzystania z MultiKarty oraz regulamin korzystania z aplikacji zostały określone w odrębnym dokumencie.

1.14. „Przelicznik” - przelicznik wymiany Punktów Aktywnych na środki pieniężne.

1.15. „Przeprowadzający” – Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o., ul. Płowiecka, nr 57, Warszawa 04-501, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000385181, NIP: 7010261527.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Programie organizowanym przez Organizatora dla jego Uczestników, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na prawidłowo wypełnionym wniosku o wydanie MultiKarty udostępnionego na stronie www.premiacash.pl, w Filiach oraz przedstawicieli handlowych Organizatora oraz przekazanie wniosku Filii albo przedstawicielowi handlowemu Organizatora.

2.2. Na zlecenie Organizatora program obsługuje Przeprowadzający.

2.3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.4. Program skierowany jest do Uczestników, którzy w trybie opisanym w Regulaminie zostali prawidłowo zarejestrowani przez Organizatora lub są już uczestnikami programu IC Premia CASH i zostali przeniesieni przez Organizatora do Programu Premia CASH.

2.5. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy i inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w sieci sprzedaży Organizatora oraz osoby związane z podmiotami bezpośrednio uczestniczącymi przy organizacji Programu oraz podmioty zależne wobec Organizatora lub Przeprowadzającego.

2.6. Punkty przyznane w Programie są wykorzystywane w trakcie trwania Programu z zastrzeżeniem pkt 9.2. do 9.4. poniżej.

2.7. Termin ważności Punktów liczony jest od daty zapisania Punktów na koncie przypisanym do MultiKarty Uczestnika.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE


3.1. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Programu określone w Regulaminie.

3.2. Uczestnikami mogą być wyłącznie klienci Organizatora, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

3.2.1. posiadają aktywny w Systemie numer klienta, nadawany podmiotom, dokonującym zakupu Produktu na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarzą lub zawodową;

3.2.2. posiadają aktywną Multikartę;

3.2.3. został im nadany Status: „Blacharnia”, „Firma transportowa”, „Sklep”, „Sklepowarsztat”, „Warsztat”, „Warsztatosklep”, „Wulkanizacja”, „Klient hurtowy”, „F.trans-warsztat”, „Firma autobusowa” lub „Agro”;

3.2.4. przeszli pomyślnie proces rejestracji Uczestnika w Programie, o którym mowa w pkt 3.4 poniżej lub pozostawały zarejestrowanymi uczestnikami programu IC Premia CASH, który został zakończony 31 sierpnia 2017 r., posiadającymi Status kwalifikujący ich do udziału w Programie Premia CASH.

3.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. Do Programu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

3.4. Z zastrzeżeniem pkt 3.8 poniżej, przystąpienie do Programu wymaga przeprowadzenia rejestracji poprzez wypełnienie wniosku o wydanie MultiKarty udostępnianego na stronie www.premiacash.pl, w Filiach lub u przedstawicieli handlowych Organizatora i złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie MultiKarty w Filii lub do rąk przedstawiciela handlowego Organizatora;

3.5. W przypadku gdy wniosek zawiera braki, Organizator wezwie klienta do ich usunięcia w terminie 7 dni wysyłając wezwanie na adres e-mail klienta. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu będzie równoznaczny z odmową potwierdzenia uczestnictwa w Programie. W przypadku braków we wniosku uniemożliwiających ustalenie danych kontaktowych klienta, formularz rejestrowy uważany jest za niezłożony.

3.6. Organizator odmówi uczestnictwa w Programie w przypadku, gdy:

3.6.1. Status klienta nie uprawnia go do udziału w Programie;

3.6.2. Klient nie posiada aktywnego numeru klienta w Systemie;

3.6.3. Klient uprzednio został wykluczony z udziału w Programie w związku z naruszeniem Regulaminu.

3.7. Po zatwierdzeniu wniosku o wydanie MultiKarty przez Organizatora, Klient otrzyma przygotowaną przez Organizatora MultiKartę, która będzie wymagała aktywacji na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. Udział Uczestnika w Programie rozpoczyna się od odebrania i aktywowania MultiKarty, z zastrzeżeniem pkt 3.8 poniżej. Brak odbioru lub brak aktywacji MultiKarty jest równoznaczny z rezygnacją z Udziału w Programie.

3.8. Rejestracja w Programie nie jest wymagana od podmiotów, które w dniu wejścia w życie Regulaminu posiadają status uczestnika programu IC Premia CASH obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2017 r., i które ponadto posiadają Status uprawniający je do uczestnictwa w Programie Premia CASH. Podmioty te stają się Uczestnikami z dniem wejścia w życie Programu Premia CASH.

3.9. Uczestnictwo w Programie wygasa z chwilą wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w związku z naruszeniem Regulaminu oraz w przypadku utraty prawa Uczestnika do posługiwania się MultiKartą.

3.10. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w pkt 3.4 powyżej.


4. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW


4.1. Organizator przyzna Uczestnikowi Punkty za każdy zakup Produktów w Filiach (z wyłączeniem rynku „koło”) dokonany w czasie trwania Programu z wyłączeniem sytuacji, w której Uczestnik dokona zakupu Produktów w przypadku, których jakakolwiek część ceny będzie regulowana ze środków stanowiących realizację świadczenia spełnionego przez Organizatora z tytułu posiadanych przez Uczestnika punktów.

4.2. Każdy Produkt ma przypisaną odpowiednią wartość zakupu przeliczoną na Punkty według wartości Przelicznika.

4.3. Punkty Naliczone przyznawane są przy wystawieniu dowodu sprzedaży Produktów.

4.4. W przypadku płatności gotówkowych Punkty Naliczone stają się Punktami Aktywnymi po 1 dniu od wystawienia dowodu sprzedaży i zapłaty ceny Produktu.

4.5. W przypadku płatności odroczonych Punkty Naliczone stają się Punktami Aktywnymi po opłaceniu ceny, jednak nie wcześniej niż po 1 dniu od dnia uiszczenia ceny i 1 dniu od wystawienia dowodu sprzedaży Produktu.

4.6. W przypadku zwrotu Produktu, za który przyznano Punkty, następuje odjęcie odpowiedniej liczby Punktów. W razie obniżenia ceny Produktu w związku z roszczeniami klienta z tytułu rękojmi, Punkty przyznane Uczestnikowi za nabycie Produktu, którego dotyczy obniżenie ceny, zostaną anulowane proporcjonalnie do kwoty obniżenia ceny Produktu, według Przelicznika obowiązującego w chwili przyznania Uczestnikowi Punktów.

4.7. Wartość Punktu Aktywnego może podlegać zmianie w okresach miesięcznych. Wartość Przelicznika Punktu Aktywnego na dzień 1 września 2017 r. to 0,01 PLN. Informacje o zmianach Przelicznika Organizator zamieści na Stronie Internetowej,

4.8. Zasady naliczania Punktów są następujące:

4.8.1. Za każde 39 złotych netto wydane na zakup Produktu (dotyczy wartości jednostkowej pozycji/indeksu), z wyłączeniem rynku „koło”, Organizator przyzna Uczestnikowi jeden Punkt.

4.8.2. Za każdy kilogram złomu akumulatorowego oddany Organizatorowi Uczestnikowi zostanie przyznane 270 Punktów Aktywnych, pod warunkiem wystawienia przez Uczestnika faktury z tytułu zwrotu złomu akumulatorowego zawierającej adnotację „odwrotne obciążenie”. Ilość Punktów przyznawanych za każdy kilogram złomu akumulatorowego może być zmieniona przez Organizatora z wyprzedzeniem przypadającym na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Informacja o zmianie ilości przyznawanych Punktów będzie komunikowana na Stronie Internetowej. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad rozliczania złomu akumulatorowego określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.9. Punkty mogą być przyznawane z innych tytułów na podstawie odrębnych regulaminów.

4.10. Przyznane Punkty zostają zapisane na koncie przypisanym do MultiKarty Uczestnika.

4.11. Punkty gromadzone przez Uczestnika Programu nie mogą być przedmiotem obrotu lub wymieniane na gotówkę.

4.12. Punkty przysługujące Uczestnikowi mogą być ponownie mu przypisane w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności w tej samej formie prawnej. Niewykorzystane Punkty przysługujące Uczestnikowi zostaną dezaktywowane w przypadku likwidacji, podziału, połączenia lub przejęcia przedsiębiorstwa Uczestnika, w tym rozwiązania/podziału spółki cywilnej.

4.13. Przeniesienie Punktów Aktywnych z konta jednego Uczestnika na konto innego Uczestnika może nastąpić wyłącznie na podstawie zgody Organizatora i na wniosek zainteresowanych Uczestników. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne i podatkowe takiego działania.

4.14. Informacje o liczbie aktualnie zgromadzonych Punktów dostępne będą dla Uczestnika na Stronie Internetowej po poprawnym zalogowaniu się, a także w Katalogu ONLINE oraz w Filiach.

4.15. Organizator w celu wyjaśnienia wątpliwości, co do liczby Punktów ma prawo wezwać Uczestnika do okazania dowodu zakupu Produktu, na podstawie którego naliczono Punkty, pod rygorem oddalenia reklamacji Uczestnika w tym względzie.


5. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PUNKTÓW AKTYWNYCH


5.1. Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty lub wykorzystać je w celu zapłaty za część ceny Produktu.

5.2. Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty już zakupione, za które jednak płatność nie została uregulowana.

5.3. Wykorzystanie Punktów Aktywnych następuje poprzez poinformowanie sprzedawcy w Filii o zamiarze zapłaty ceny lub części ceny Produktu Punktami Aktywnymi przy dokonywaniu płatności oraz za okazaniem MultiKarty, po zweryfikowaniu liczby Punktów Aktywnych lub wybranie właściwej formy płatności przy przejściu do kasy w ramach zakupów dokonywanych przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora. W przypadku wykorzystania Punktów Aktywnych stan konta MultiKarty zostanie automatycznie pomniejszony o wartość wykorzystanych Punktów Aktywnych.

5.4. Organizator w celu zwolnienia się z zobowiązania wymiany Punktów Aktywnych na Produkty spełni świadczenie pieniężne zgodnie z Przelicznikiem.

5.5. W momencie spełnienia przez Organizatora zobowiązania określonego w pkt 5.4 Uczestnik dokonuje płatności gotówką za Produkty. W sytuacji tej po stronie Uczestnika powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

5.6. W przypadku, w którym Punkty Aktywne nie są wystarczające do zapłaty całości ceny nabycia Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny.

5.7. Dokonanie nabycia Produktów w zamian za gotówkę będzie stanowić zapłatę w rozumieniu ustawy o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

5.8. Poprzez okazanie MultiKarty lub wybór sposobu płatności w sklepie internetowym zgodnie z pkt 5.3. Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie się przez Organizatora z zobowiązania wymiany Punktów Aktywnych na Produkt poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego według Przelicznika zgodnie z przepisem art. 453 Kodeksu Cywilnego.

5.9. Spełnione świadczenie pieniężne zostanie jednocześnie zaliczone na poczet wynagrodzenia za zamówiony Produkt.

5.10. Po spełnieniu świadczenia pieniężnego Organizator odejmie z konta powiązanego z MultiKartą Uczestnika stosowną liczbę Punktów Aktywnych.

5.11. Przy zaliczeniu spełnionego świadczenia pieniężnego na poczet ceny Produktu, Punkty nie są przyznawane.

5.12. Nie ma możliwości zwrotu Produktów w stosunku do którego wykorzystano Punkty Aktywne.


6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


6.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do odpowiedzialności wynikającej z umowy handlowej, zgodnie z którą Uczestnik nabył Produkty.7. POSTĘPOWANIE REKALMACYJNE


7.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adresy: Organizatora wskazany w pkt 1.3 Regulaminu oraz Przeprowadzającego wskazany w pkt 1.15 Regulaminu, okresie trwania Programu.

7.2. Reklamacja powinna zawierać dopisek na kopercie: „Reklamacja – „Premia CASH” oraz wskazanie imienia i nazwiska, firmy, numeru klienta, adresu do korespondencji i podpisu Uczestnika składającego reklamację jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

7.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi i Przeprowadzającemu.

7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


8. KOMUNIKACJA UCZESTNIKÓW Z ORGANIZATOREM


8.1. Informacje o Programie dostępne są na Stronie Internetowej www.premiacash.pl oraz w Filiach biorących udział w Programie.

8.2. Pytania i wątpliwości związane z Programem mogą być zgłaszane przez Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, lub personelowi Filii. Dane kontaktowe Organizatora i Przeprowadzającego znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce kontakt.


9. PRZEPISY CZASOWE I PRZEJŚCIOWE


9.1. Program wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Programu lub przedłużenia obowiązywania Programu bez podawania przyczyny.

9.2. W przypadku przedłużenia okresu trwania Programu, Punkty niewykorzystane w ciągu 12 miesięcy od dnia ich naliczenia, będą automatycznie anulowane po upływie tego terminu.

9.3. W przypadku wcześniejszego zakończenia Programu, Organizator poinformuje o tym Uczestników umieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej, najpóźniej na 30 dni przez planowanym zakończeniem Programu. W razie wcześniejszego zakończenia Programu, Uczestnicy uprawnieni będą do wykorzystania zgromadzonych Punktów Premia CASH na zasadach określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszystkie Punkty zostaną anulowane.

9.4. W przypadku zakończenia Programu z dniem 31 sierpnia 2018 r. Uczestnicy uprawnieni będą do wykorzystania zgromadzonych Punktów Premia CASH na zasadach określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Programu, a po tej dacie Punkty zostaną anulowane. Jeżeli Organizator wprowadzi inny program lojalnościowy lub zmieni zasady Programu Premia CASH i w takich wypadkach dopuści możliwość wykorzystania punktów z Programu Premia CASH, zasady wykorzystania tych punktów będą regulowane przez regulamin tego innego programu lojalnościowego lub z uwzględnieniem zmian w Programie Premia CASH.

9.5. Osoby uczestniczące w programie lojalnościowym IC Premia CASH obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r. zostaną przeniesione do Programu Premia CASH w ciągu 30 dni od uruchomienia w życie Programu Premia CASH , z zachowaniem ilości punktów zgromadzonych w IC Premia CASH. Osobom przeniesionym do Programu Premia CASH przysługuje prawo do rezygnacji z Programu poprzez kontakt z Przeprowadzającym, na zasadach określonych w pkt 10.1 poniżej.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien poinformować Przeprowadzającego o tym fakcie za pośrednictwem Strony Internetowej w zakładce kontakt lub drogą pocztową listem poleconym. W takim
przypadku Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty w terminie 30 dni od chwili rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Wraz z upływem powyższego terminu klient traci status Uczestnika Programu a niewykorzystane Punkty zostają anulowane.

10.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Programu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. W takim wypadku Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostają anulowane.

10.3. Po ogłoszeniu przez Organizatora zakończenia Programu, Uczestnik może wymienić Punkty Aktywne zgromadzone w Programie na Produkty w terminie 30 dni roboczych od chwili publikacji takiego ogłoszenia. Wraz z upływem powyższego terminu niewykorzystane Punkty zostaną skasowane.

10.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

10.5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Programu. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na Stronie Internetowej najpóźniej na 14 dni przez ich wejściem w życie.

10.6. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej. Regulamin można również otrzymać wysyłając na adres Organizatora pisemną prośbę wraz z zaadresowaną zwrotnie kopertą ze znaczkiem.

10.7. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

10.8. Spory wynikłe z organizacji Programu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Organizatora.Załącznik 1 do

REGULAMINU PROGRAMU PREMIA CASH REGULAMIN ZWROTU ZŁOMU AKUMULATOROWEGO1.1. Przedmiotem niniejszego załącznika (dalej „Regulamin zwrotów”) jest określenie zasad zwrotu złomu akumulatorowego w ramach programu Premia CASH. Regulamin zwrotów stanowi załącznik do Regulaminu programu Premia CASH (dalej „Regulamin główny”).

1.2. W kwestiach nieuregulowanych i niezdefiniowanych Regulaminem zwrotów stosuje się Regulamin główny oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1.3. Jako złom akumulatorowy rozumiany jest złom metali nieszlachetnych, wymieniony w załączniku 11 do ustawy o VAT, pozycja 28, symbol PKWiU 24.45.30.0.

1.4. Uczestnik zwracający złom ma obowiązek udokumentować zwrot akumulatorów wystawioną na rzecz Organizatora fakturą z adnotacją na fakturze „Odwrotne obciążenie”. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 17 ust. 1 pkt 7) oraz załącznika nr 11 do niej, gdzie wymieniony jest złom akumulatorowy jako objęty mechanizmem „Odwrotnego obciążenia”.

1.5. Faktura z adnotacją „Odwrotne obciążenie” nie zawiera danych dotyczących stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem a jedynie kwotę ceny netto (bez podatku).

1.6. Kwota ceny wykazana na fakturze zależy od ilości kilogramów zwracanego przez Uczestnika złomu i przeliczana jest zgodnie ze wzorem: x kg * aktualny przelicznik (http://bioservice.pl/pl/oferta/zbiorka-zuzytych-akumulatorow/) = cena w zł, gdzie x oznacza liczbę kilogramów faktycznej wagi złomu.

1.7. Stanowiąca w wyniku przeliczenia kwota w złotych wykazana na fakturze stanowi cenę netto (bez VAT).

1.8. W związku z wystawieniem faktury w ramach mechanizmu „odwrotnego obciążenia” Uczestnik będący wystawcą faktury nie uwzględnia w niej kwoty VAT. VAT od faktury rozlicza ICSA w ramach odwrotnego obciążenia.

1.9. Uczestnik zwracający złom i przystępując do programu Premia CASH akceptuje zasady zawarte w Regulaminie głównym oraz Regulaminem zwrotów.

1.10. W przypadku nie wystawienia przez Uczestnika faktury z tytułu zwrotu złomu akumulatorowego w ramach programu Premia CASH nie zostaną mu naliczone Środki Premia Cash.

1.11. Organizator w celu zwolnienia się ze zobowiązania związanego ze zwrotem złomu akumulatorowego wykazanego na fakturze przyznaje Uczestnikowi Środki Premia Cash zgodnie z par. 1.12.

1.12. Ilość Środków Premia Cash naliczana jest Uczestnikowi na podstawie ceny wykazanej na fakturze, opartej o wyliczenie określone w par. 1.6.


REGULAMIN KARTY MULTIKARTA1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wydawania i korzystania z kart MultiKarta (dalej „Regulamin”).

1.2. Wystawcą MultiKarty jest Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 64, 02-903 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, z kapitałem zakładowym w kwocie 28.336.200,00 zł, wpłaconym w całości i numerem NIP 1181452946 (dalej „Wystawca”).


2. DEFINICJE


2.1. Terminy pisane wielką literą zostały zdefiniowane w treści Regulaminu lub w niniejszym art. 2.

2.2. Na potrzeby Regulaminu następującym terminom przypisuje się następujące znaczenia:

Akcja -  Akcja promocyjna organizowana przez Wystawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.


Filie -  Punkty sprzedaży, należące do sieci sprzedażowej Wystawcy, oferujące klientom Wystawcy towary i usługi. Lista Filii dostępna jest na stronie www.intercars.com.pl


Formularz  -   Formularz rejestracyjny wypełniany przez Użytkownika w celu otrzymania MultiKarty. Formularz dostępny jest na Stronie internetowej www.premiacash.pl, w Filii lub u przedstawiciela handlowego Wystawcy.


Katalog ONLINE -  Platforma internetowa Wystawcy umożliwiająca składanie zamówień on-line po pobraniu odpowiedniej aplikacji ze strony Wystawcy: www.intercars.com.pl.

Konto -  Indywidualne konto Użytkownika przypisane do MultiKarty, na którym Użytkownik gromadzi Środki w związku z udziałem w Akcjach, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Akcji.

MultiKarta -  Karta opatrzona indywidualnym numerem i kodem QR, utrwalona na nośniku materialnym, wydawana przez Wystawcę Użytkownikom, przyporządkowana do indywidualnego numeru Użytkownika, jeśli Użytkownik posiada numer w systemie Wystawcy.

Strona internetowa -  Adres strony internetowej: www.premiacash.pl.

Środki -  Środki pieniężne, punkty lub inne benefity gromadzone przez Użytkownika na koncie przypisanym do MultiKarty w związku z udziałem Użytkownika w Akcjach.

System -  System informatyczny obsługiwany przez Wystawcę, w którym ewidencjonowane są dane klientów Wystawcy, numery klientów oraz ich statusy.

Użytkownik -  Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która spełnia wszystkie wymagania określone w Regulaminie, i której wydana została MultiKarta.3. WARUNKI OTRZYMANIA MULTIKARTY


3.1. Poprzez przyjęcie MultiKarty do używania Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

3.2. Użytkownikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają aktywne konto klienta w Systemie.

3.3. Warunkiem otrzymania MultiKarty jest pobranie Formularza ze Strony internetowej, wypełnienie go oraz złożenie z dopiskiem „wniosek o MultiKartę” w Filii, u przedstawiciela handlowego Wystawcy lub wysłanie Formularza na adres: Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa.

3.4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika pozostałych warunków otrzymania MultiKarty, Wystawca przygotuje i wyśle MultiKartę na adres Użytkownika wskazany w Formularzu.

3.5. W przypadku braków w Formularzu, Wystawca wezwie składającego do ich usunięcia w terminie 7 dni wysyłając wezwanie na adres e-mail wskazany w Formularzu. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu będzie równoznaczny z rezygnacją składającego Formularz z ubiegania się otrzymanie MultiKarty. W przypadku braków Formularza uniemożliwiających ustalenie danych kontaktowych składającego Formularz, Formularz uważany jest za niezłożony.

3.6. Wysyłana Użytkownikowi MultiKarta jest nieaktywna i wymaga aktywacji według szczegółowej instrukcji dołączonej do MultiKarty. Aktywowanie MultiKarty wymaga zalogowania się Użytkownika na Stronie Internetowej oraz podania unikalnego numeru PIN przesłanego Użytkownikowi przez Wystawcę w wiadomości tekstowej na numer telefonu Użytkownika wskazany w Formularzu.

3.7. Po przeprowadzeniu procedury określonej w pkt 3.6 powyżej MultiKarta staje się aktywna i może być wykorzystywana przez Użytkownika zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.8. MultiKarta jest własnością Wystawcy i jest ona udostępniana Użytkownikowi do używania pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika Regulaminu na podstawie umowy zawartej między Wystawcą a Użytkownikiem.

3.9. Użytkownik może posiadać więcej niż jedną MultiKartę przeznaczoną do wydania jej do korzystania osobom przez Użytkownika zatrudnionym, które dokonują zakupów przy użyciu MultiKarty na rzecz Użytkownika. W takim przypadku wszystkie Środki zgromadzone przy użyciu MultiKart wydanych osobom zatrudnionym przez Użytkownika są sumowane na Koncie Użytkownika. Domniemywa się, że osoba posługująca się MultiKartą została należycie upoważniona przez jej Użytkownika do używania MultiKarty, dokonywania zakupów przy użyciu MultiKarty, a także wydawania dyspozycji związanych z korzystaniem z MultiKarty.

3.10. Pierwsza MultiKarta wydawana jest Użytkownikowi nieodpłatnie. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z MultiKarty Wystawca nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

3.11. Wystawca może wydać Użytkownikowi duplikat MultiKarty, na uzasadnioną prośbę Użytkownika. Każdy duplikat MultiKarty posiada indywidualny numer. Koszt wydania duplikatu MultiKarty wynosi 5 zł netto i jest pokrywany przez Użytkownika (koszt ten może zostać pokryty Środkami zgromadzonymi na Koncie Użytkownika).

3.12. MultiKarta nie jest kartą kredytową, ani kartą debetową, jednak może być wykorzystywana jak karta płatnicza jeśli przewiduje to regulamin Akcji.

3.13. MultiKarta posiada swój termin ważności, który wynosi 10 lat od dnia jej wydania. Okres ważności MultiKarty może zostać przedłużony przez Wystawcę. W celu przedłużenia ważności MultiKarty, przed upływem okresu ważności, Użytkownik powinien zwrócić się do Wystawcy o przedłużenie ważności MultiKarty, składając wniosek.


4. KORZYSTANIE Z MULTIKARTY


4.1. Posiadanie MultiKarty uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w Akcjach organizowanych przez Wystawcę, które wymagają posiadania aktywnej MultiKarty. Do MultiKarty przyporządkowane jest indywidualne konto Użytkownika, na którym Użytkownik może gromadzić Środki (w szczególności punkty). Zgromadzone przez Użytkownika Środki mogą być przez Użytkownika wykorzystywane w sposób i na zasadach wynikających z regulaminów Akcji.

4.2. W celu użycia MultiKarty (w szczególności w celu wykorzystania zaewidencjonowanych punktów), Użytkownik powinien przekazać MultiKartę pracownikowi Filii w celu jej zeskanowania podczas nabywania towarów lub usług, jeśli zeskanowanie jest wymagane. Użycie MultiKarty może wymagać podania numeru PIN, przesłanego Użytkownikowi przez Wystawcę przy aktywacji MultiKarty. Do ewidencji naliczanych Środków przekazanie MultiKarty nie jest wymagane.

4.3. Użytkownik może posługiwać się MultiKartą utrwaloną na nośniku materialnym (tj. MultiKartą plastikową) lub MultiKartą wczytaną do własnego urządzenia przenośnego Użytkownika typu smartfon lub tablet, przy użyciu dedykowanej aplikacji udostępnianej Użytkownikowi przez Wystawce na podstawie odrębnego regulaminu.

4.4. Użytkownik uprawniony jest do:

4.4.1. otrzymania MultiKarty na zasadach określonych w Regulaminie,

4.4.2. uczestnictwa w Akcjach skierowanych do Użytkownika, po spełnieniu wszystkich wymagań Akcji określonych w odrębnych regulaminach,

4.4.3. rezygnacji z korzystania z MultiKarty, w każdym czasie, składając Wystawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy korzystania z MultiKarty z oznaczeniem okresu wypowiedzenia, na piśmie lub drogą e-mailową, na adres Wystawcy wskazany w pkt 1.2 Regulaminu lub adres e-mail Wystawcy podany w zakładce „Kontakt” na Stronie Internetowej. Jeśli okres wypowiedzenia nie został oznaczony, przyjmuje się, że okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia MultiKarta jest dezaktywowana a wszystkie zgromadzone przez Uczestnika Środki zostają anulowane.

4.5. Użytkownik zobowiązany jest do:

4.5.1. korzystania z MultiKarty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

4.5.2. przechowywania MultiKarty i ochrony numeru PIN, z zachowaniem należytej staranności i zasad bezpieczeństwa,

4.5.3. nieprzechowywania MultiKarty razem z numerem PIN,

4.5.4. niezwłocznego zgłoszenia Wystawcy utraty, kradzieży, nieuprawnionego użycia lub dostępu albo zniszczenia MultiKarty,

4.5.5. informowania Wystawcy o każdej zmianie danych objętych Formularzem.

4.6. Użytkownikowi zabrania się:

4.6.1. udostępniania MultiKarty lub numeru PIN osobom nieuprawnionym;

4.6.2. ingerowania w nośnik MultiKarty, w szczególności poprzez celowe usuwanie numerów lub innych informacji umieszczonych na MultiKarcie, celowe uszkadzanie hologramów lub układów scalonych (tzw. czipów).


5. BLOKADA I UNIEWAŻNIENIE MULTIKARTY


5.1 Wystawca ma prawo do zablokowania MultiKarty w przypadku:

5.1.1 podejrzenia nieuprawnionego użycia MultiKarty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji przy użyciu MultiKarty,

5.1.2 naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,

5.1.3 zaistnienia uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem MultiKarty.

5.2 Blokada będzie utrzymana do czasu ustania przyczyny blokady lub usunięcia okoliczności uzasadniających zastosowanie blokady MultiKarty. O zastosowaniu blokady MultiKarty Wystawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie oraz zażąda od Użytkownika wyjaśnień, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami.

5.3 W przypadku braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub nieusunięcia przez Użytkownika naruszeń Regulaminu, Wystawca może dezaktywować MultiKartę. MultiKarta, z chwilą jej dezaktywacji, staje się nieaktywna, a wszystkie zgromadzone na niej Środki zostają anulowane.

5.4 W przypadku, w którym blokada MultiKarty nastąpiła z przyczyn niedotyczących Użytkownika, Wystawca dezaktywuje MultiKartę, jeśli wymagają tego przyczyny związane z bezpieczeństwem MultiKarty, wyda Użytkownikowi nową MultiKartę, a wszystkie Środki zgromadzone na unieważnionej MultiKarcie zostaną przeniesione na nową MultiKartę po dokonaniu jej aktywacji, stosownie do pkt 3.6 powyżej.


6. REKLAMACJA


6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z MultiKarty wraz z uzasadnieniem, mogą być składane przez Użytkowników wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres Wystawcy, wskazany w ust. 1.2 Regulaminu.

6.2. Reklamacja powinna zawierać dopisek na kopercie: „Reklamacja – „MultiKarta” oraz wskazanie imienia i nazwiska, firmy, numeru klienta, adresu do korespondencji i podpisu Użytkownika składającego reklamację.

6.3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Wystawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailowo lub w formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin programu "PREMIA CASH"

Załącznik 1 do REGULAMINU PROGRAMU PREMIA CASH

Regulamin karty MULTIKARTA